Standerhejsning

På lørdag d. 2. maj 2015 kl. 10:00 er der standerhejsning i Onsevig Sejlklub, hvor der traditionen tro servereres kogt salt sild og en dram til halsen. Det smager godt! Alle medlemmer er velkomne, så kom og vær med og få hilst på de andre medlemmer af sejlklubben.

32 % stigning i Trailerbåde og forslag til udvidelse af havnens bestyrelse

Havnen kan glæde sig over at der er 32% stigning i antallet af betalende trailerbåde der har brugt rampen i Onsevig, og det er havnens vudering at der har været samme stigning i trailerbåde som er omfattet af aftalen med småbsds klubben. Denne flotte stigning har også betydet at havnens bestyrelse på den kommende generalforsamling vil foreslå at havnens bestyrelse udvides med 1 medlem som skal være fra gruppen af trailerbåde. Dette er for at tilgodese denne kreds af havnens brugere, ifølge nuværende vedtægterne kan bestyrelsen kun vælges blandt personer som betaler for fast plads i havnen.

Husk Generalforsamling

Støtteforeningen til bevarelse, vedligeholdelse og drift af Onsevig Havn indkalder herved til fællesspisning af skipperlabskovs (incl. øl/vand) tirsdag den 24. februar 2015 kl. 18.30
med efterfølgende ordinær generalforsamling kl. 19,00 i Onsevig Sejlklubs hus.
Dagsorden i henhold til vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen under punkt 6: ”Indkomne forslag”, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen, hvorefter endelig dagsorden opslås på havnen og på havnens hjemmeside..
Støtteforeningens medlemmer pr. 01.01.2015 kan deltage i generalforsamlingen. De har stemmeret, og bestyrelsen samt revisorer skal vælges blandt disse.
På valg til bestyrelsen er: Karsten Paaske Nielsen
Kim Nielsen
Torben Hampen
Bestyrelsen for Den selvejende institution Onsevig Havn er i henhold til vedtægterne også bestyrelse for Støtteforeningen.
Støtteforeningen er vært ved fællesspisningen incl. 1 øl eller vand pr. medlem. Af hensyn til bestilling af maden er tilmelding nødvendig, såfremt man er interesseret i at deltage i spisningen. Tilmelding senest torsdag d. 19. februar 2015 til formanden Karsten Påske Nielsen på telefon 21 64 70 65..
Bestyrelsen

Nyt om kiosk på havnen

Som det nok er de fleste bekendt er kiosken på havnen brændt, der har været ild i de elekriske installationer og taget, det resterende er røgskadet og skal nedrives, Bestyrelsen ser nu på hvordan der kan skabes midler til at genopbygge kiosken. Det forventes ikke at der vil være kiosk på havnen i sommeren 2015