Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Love

Således vedtaget på generalforsamling den 09 marts 2004 

§ 1

Sejlklubbens navn er Onsevig sejlklub. Dets hjemsted er Onsevig beliggende i Ravnsborg kommune.

§ 2

Onsevig sejlklubs formål er:

At forhandle med havnebestyrelse og kommune i den hensigt at skabe bedst mulige forhold for medlemmerne i havnen.

At fremme og øge interessen for sejlsport og motorsport ved at arrangere ture og kapsejladser.

At give medlemmerne mulighed for at tilegne sig teoretisk som praktisk kendskab til sejlads under alle forhold.

§3

Klubbens stander er mellem blå, hvori er anbragt en hvid fisk.

§ 4

Som aktivt eller passivt medlem af seniorafdelingen kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.

Som aktivt eller passivt medlem af ungdomsafdelingen kan bestyrelsen optage enhver under 18 år.

Optagelse af umyndige som medlemmer af klubben kræver tillige samtykke af forældre/værge.

Bådejere med fast plads i Onsevig havn kan kun optages som aktive medlemmer.

Som æresmedlemmer kan bestyrelsen udnævne enhver, der i ganske særlig grad har bidraget til fremme af klubbens virksomhed.

§ 5

Kontingentet fastsættes for et år ad gangen på den ordinære generalforsamling.

Kontingentet opkræves helårsvis forud både for aktive og passive medlemmer.

Er kontingentet for det forløbne år ikke indbetalt til kassereren inden 1. maj bortfalder alle medlemsrettigheder.

Udebliver beløbet efter påmindelse fra kassereren, og er det ikke indbetalt inden generalforsamlingen, udelukkes medlemmet af klubben, hvilket meddeles skriftligt. Ingen, der er udelukket på grund af kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af klubben, før vedkommende har betalt sin gæld til klubben.

§ 6

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusionen.

Vedkommende medlem skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar, og vedkommende medlem kan fordre spørgsmålet om eksklusion afgjort på den førstkommende ordinære generalforsamling .

Endelig kan et medlem ekskluderes, når det efter forslag af mindst 7 medlemmer vedtages på en generalforsamling .

I alle tilfælde, hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende medlem krav på at få meddelelsen herom senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse, ligesom vedkommende medlem har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.

Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som er foreskrevet af sejlklubbens love jfr. § 15.

Et medlem, der er ekskluderet i henhold til en generalforsamlingsbeslutning, kan kun optages som medlem ved en ny generalforsamling, der kræver samme majoritet, som foreskrevet til beslutning om eksklusion.

§ 7

Generalforsamlingen har, med de indskrænkninger som disse love foreskriver, den højeste myndighed i alle sejlklubbers anliggender.

Den ordinære generalforsamling, der afholdes hvert år en tirsdag i marts, indkaldes med mindst tre ugers varsel ved opslag på havnen. Dagsordenen bekendtgøres på samme måde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, der har været medlem af klubben i de sidste tre måneder

før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance. Stemmeret kan kun udøves ved personlig fremmøde.

§ 8

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

Valg af dirigent.

Bestyrelsens beretning for det forløbende år.

Forelæggelse af regnskab for det forløbende år til godkendelse.

Fastsættelse af kontingent.

Behandling af evt. indkomne forslag.

Valg af formand.

Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, 4 i alt, hvoraf 2 er på valg hvert år.

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Valg af udvalg.

Eventuelt.

§ 9

Ekstraordinære generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes når mindst 25% af de stemmeberettigede medlemmer skriftlig indgiver begæring herom til bestyrelsen. I

sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen med oplysning om det emne, der ønskes behandlet. Om indkaldelse og udsendelse af dagsorden gælder bestemmelserne i § 7, stk. 2.

§ 10

Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen, til at lede forhandlingerne. De af dirigenten trufne afgørelser skal på forlangende af 2 stemmeberettigede medlemmer sættes under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal, jfr. dog § 6 – sidste afsnit, samt §§ 15 og 16, stk. 2. Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 3 stemmeberettigede medlemmer afstemning og valg foregå skriftligt, ligesom alle afstemninger om eksklusion skal foregå skriftligt.

Generalforsamlingens beslutning indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang, dirigenten bestemmer.

Protokollen underskrives af dirigenten.

Har generalforsamlingen truffet afgørelse i en sag, kan denne ikke på ny forebringes på samme generalforsamling .

§11

Sejlklubbens daglige ledelse består af en bestyrelse, der repræsenterer klubben i alle forhold. De på lovlig måde vedtagne beslutninger og i henhold herti1 foretagne handlinger forpligter klubben. Bestyrelsen består af en formand, der vælges for et år af gangen, samt en næstformand, en kasserer, en sekretær og yderligere 1 medlem. Bortset fra formanden vælges bestyrelsen for 2 år af gangen, dog således at to medlemmer er på valg hvert år. Valget foretages af den ordinære generalforsamling. Listevalg kan ikke finde sted. Ved indtrædende ledighed i valgperiodens løb supplerer bestyrelsen sig selv. Kun stemmeberettigede medlemmer er valgbare til bestyrelsen.

§ 12

Bestyrelsen konstituerer sig snarest – dog senest inden 14 dage – efter generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde.

Hvervet som kasserer kan ikke forenes med hvervet som formand, næstformand eller sekretær.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, Når mindst halvdelen af dens medlemmer, hvoriblandt formanden eller næstformanden er til stede, jfr. dog § 6, stk. 1.

I formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted.

I tilfælde af stemmelighed er den fungerende formands stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende bestyrelses medlemmer.

§I3

Regnskabsåret regnes fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen skal inden den 1. februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisorerne.

Driftsregnskab og status bekendtgøres for foreningens medlemmer ved opslag på havnen senest  8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§ 14

På den ordinære generalforsamling vælges for et år af gangen to revisorer og en revisorsuppleant.

Revisorerne skal hvert år i September måned gennemgå det samlede regnskab og påse, at beholdningen er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

Hver af revisorerne og formanden har til enhver tid ret til at efterse regnskab og beholdninger.

§I5

Forandringer i disse love kan ske på enhver generalforsamling, Når mindst 1/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, skal bestyrelsen inden 14 dage med sædvanlig varsel indkalde en ny generalforsamling. Hvis også 2/3 af de på denne afgivne stemmer er for forslaget, er dette vedtaget, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

§ 16

Bestemmelse om sejlklubbens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling.

Til denne beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 af klubbens stemmeberettigede medlemmer er til stede, og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes en ny general-

forsamling , hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflertal, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.

På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvorledes der skal forholdes med klubbens formue, herunder fast ejendom og løsøre, dog at simpelt stemmeflertal her er tilstrækkeligt

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.